องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก language ร้องเรียนออนไลน์ public e-service contact_phone ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
account_box กองช่าง
นายชัชวาล พุทธไธสง
ผู้อำนวยการกองช่าง นักบริหารงานช่าง
โทรศัพท์ : 085-4795036
(ว่าง)
วิศวกรโยธา ชำนาญการ
นางปาณิสรา สนิมกลาง
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
โทรศัพท์ :
นายจักรินทร์ เภสัชชา
นายช่างโยธา อาวุโส
(ว่าง)
นายช่างโยธา อาวุโส
นายไพบูรณ์ พิลาธรรม
นายช่างเขียนแบบ ชำนาญงาน
(ว่าง)
นายช่างสำรวจ อาวุโส
นายทรงวุฒิ ถีระวงษ์
นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน
นางฟ้าประทาน พิลาธรรม
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
(ว่าง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายประธาน วัดมิ่งพะเนา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายสูงส่ง มลิทอง
คนงานทั่วไป
(ว่าง)
คนงานทั่วไป
นางสาวทานตะวัน เย็นหลักร้อย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายเดชอภิธาร บำรุงนา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวีระยุทธ​ แสดใหม่
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายปรัชญา ปากหวาน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายภูษิต หาญกิจจานุรักษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวปาลิตา ปล้องทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายพิศาล ว่องกันยนต์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายธงชัย แดงประเสริฐ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายชัชวาล ลมสูงเนิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายกนต์ธร เดือนสันเทียะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายปริญญา ท่าไว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายศราวุธ ลีบุญญะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ