องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
account_box กองคลัง
นางพรรณี มาลา
ผู้อำนวยการกองคลัง นักบริหารงานการคลัง
(ว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางพิมผกา อุปถัมภ์
นักวิชาการคลัง ชำนาญการ
(ว่าง)
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
(ว่าง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
(ว่าง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวพัชรี วีระชาติ
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวหทัยชนก เนียมประเสริฐ
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นางสาวจุรี วิระชัย
คนงานทั่วไป
จิราพร ขาพรมราช
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ธํญญารัตน์ แมนพ่วง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ธัญญารัตน์ หมวกสันเทียะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายนนทเขตต์ รอดตุ่น
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาววิภาพรรณ ฟูแสง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
มีชัย มูลมัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ