องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(ว่าง)
ผู้อำนายการกองการศึกษาฯ นักบริหารงานการศึกษา
นางสาวตีรณา อิศรภัคดี
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(ว่าง)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(ว่าง)
ครูผู้ดูแลเด็ก
นายนิพิฐพนธ์ พวงไธส่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอริษา พรมสร้อย
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวเบญญาภา แย้มยิ้ม
ผู้ดูแลเด็ก ทักษะ 5 ปี
นางตระกูล แสนทิ
ผู้ดูแลเด็ก ทักษะ 5 ปี
นางสาวรุ่งนภา พอยัน
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสายฝน คนชื่อ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวมาริษา ศรีเกษม
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอมรรัตน์ พัฒนวิไชย
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวทัศสุรีย์ สุวรรณชัย
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกนกวรรณ พิมพ์รัมย์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปทิตตา จุฬาพิพัฒน์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเกศสรินทร์ภรณ์ พุ่มไพบูลย์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวภารัตน์ ชินสีห์
ผู้ดูแลเด็ก
(ว่าง)
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวคริษฐาปวีร์ ทวีเดชรัตนโชค
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวณัฐนิชา ทุมประเสริฐ
พนักงานจ้างเหมาบริการ