องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
account_box สำนักปลัด
นายมงคล ลาวัลย์
หัวหน้าสำนักปลัด นักบริหารงานทั่วไป
นายสุทน สวนฉิมพลี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นักบริหารงานทั่วไป
จ่าสิบเอกกันทรากร ศรีวิชัย
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นางสาวศิริกาญจน์ ลิ้มสมโภชน์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางแสงจันทร์ บัวชา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นายยุทธ ฉวีวัฒน์
นิติกร ชำนาญการ
นายณัฏฐภิภพ ดาวเรือง
นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นางสาวอภัสราภรณ์ พิพัฒน์พงษ์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
(ว่าง)
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ชำนาญงาน
สิบเอก ไพฑูรย์ เทียนเงิน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
นางสาวนิตยา โชตินอก
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวสุกัญญา ซื่อสัตย์
ผู้ช่วยนักวิเคราห์นโยบายและแผน
(ว่าง)
ผู้ช่วยสัตวแพทย์ฺ
นายอดุลย์ คุ้มคง
พนักงานขับรถยนต์
นายสมนึก หมวกสันเทียะ
พนักงานขับรถยนต์
นายธราดล ไกรการ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายอนุรักษ์ เทพมะเริง
คนงานทั่วไป (งานรักษาความสะอาด)
นายจุฬา ถึงหมื่นไว
คนงานทั่วไป (งานป้องกัน)
นางสมคิด หมวกสันเทียะ
คนงานทั่วไป
นายจันทร์ศรี ดวงอานนท์
คนงานประจำรถขยะ
นายพรเทพ เจริญพันธ์
คนงานทั่วไป
นายอุดมพร วงษ์ดารา
คนงานทั่วไป (งานรักษาความสะอาด)
นายกองทัพ ทรัพย์สูงเนิน
คนงานทั่วไป
นางปาริชาติ ไกรการ
ภารโรง
นางสาววิมลสิริ สมณะ
คนงานทั่วไป
นายณัฐวัฒน์ เลียบยิ่งเจริญ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นางสาวนันทนา พรมมา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวศิริลักษณ์ ยิ้มยนต์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวสุประวีณ์รักข์ ราชประโคน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวอรทัย อภัยนอก
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายประยงค์ ลมตะคุ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวีระยุทธ​ แสดใหม่
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอาทิตย์พงษ์ เสริมจะบก
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสมคิด ของโคกกรวด
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางวราภรณ์ ของโคกกรวด
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายชัชวาล ลมสูงเนิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายชัยรัตน์ หอมชะเอม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายณัชพล จิตรหนัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายถนอม อาจสันเทียะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายธงชัย แดงประเสริฐ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายพรนิมตร แพโคกสูง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายพิศาล ว่องกันยนต์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายภัทรพล เลิศทะเสมา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวิทวัฒ สมบูรณ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายศุภนิตย์ ครัวนอก
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางบุญรักษา ไชยภักดิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวิบูลย์ วัฒนาการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(ว่าง)
คนงานทั่วไป
(ว่าง)
คนงานทั่วไป
(ว่าง)
คนงานทั่วไป
(ว่าง)
คนงานทั่วไป
(ว่าง)
พนักงานขับรถ
(ว่าง)
พนักงานขับรถ