องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก language ร้องเรียนออนไลน์ public e-service contact_phone ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก นักบริหารงานท้องถิ่น
นางสาวอรพินทร์ สุขเกษม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก นักบริหารงานท้องถิ่น รักษาราชการแทน ปลัด อบต.จันทึก
โทรศัพท์ : 064-2164636
นายมงคล ลาวัลย์
หัวหน้าสำนักปลัด นักบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 064-8236498
นางพรรณี มาลา
ผู้อำนวยการกองคลัง นักบริหารงานการคลัง
โทรศัพท์ : 063-1381717
นายชัชวาล พุทธไธสง
ผู้อำนวยการกองช่าง นักบริหารงานช่าง
โทรศัพท์ : 085-4790536
นางสาวตีรณา อิศรภักดี
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 092-4067338
นายมงคล ลาวัลย์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ : 064-8236498