องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายจิรพันธุ์ วิสูตรศักดิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก นักบริหารงานท้องถิ่น
นางสาวอรพินทร์ สุขเกษม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก นักบริหารงานท้องถิ่น
นายมงคล ลาวัลย์
หัวหน้าสำนักปลัด นักบริหารงานทั่วไป
นางพรรณี มาลา
ผู้อำนวยการกองคลัง นักบริหารงานการคลัง
นายชัชวาลย์ พุทไธสง
ผู้อำนวยการกองช่าง นักบริหารงานช่าง
นางสาวตีรณา อิศรภักดี
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายมงคล ลาวัลย์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม