องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
account_box สมาชิกสภา อบต.
นายจิตตภัทร์ ชนาวรรธน์สกุล
ประธานสภา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นายชัยย์สิทธิ์ ลิ้มรสจนา
รองประธานสภา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นายเพชร กระชอนสุข
เลขานุการสภา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14
นายสมบัติ ลีบุญญะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นางวิลาวัลย์ เกิดศิลป์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายฉลอม อึ่งสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นางนภัทร อินโชติ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายสุชาติ พึ่งสุข
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
นายพลเดช ราชจำปา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นางปานทอง มุ่งปั่นกลาง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นางกนกอร เรืองนิมิตร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
นายวีรยุทธ ฟักอ่อน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
นางโสภา พลอยพลายแก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
นายวรยุทธ เฟื่องสันเทียะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13
นางวิไลวัลย์ ไกล้กลาง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15
นายทรงพล สอนนอก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 16
นายสำรวย ขอเหล็กกลาง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 17
นายบรรเจิด ไชยสาร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 18
นายประยงค์ ณรงค์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 19
นายจิราเดช อาจสันเทียะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 20
นายพรชัย รอดตุ่น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 21
นายคมสันต์ เข็มอินทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 22