องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก language ร้องเรียนออนไลน์ public e-service contact_phone ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน chat แบบสอบถามสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2566
บุคลากรภายใน
นายโยธิน พฤกษพิทักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก
โทรศัพท์ : 089-2811714
นายโยธิน พฤกษพิทักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก
โทรศัพท์ : 089-2811714
ประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
folder ประกาศ / หนังสือราชการต่าง ๆ
folder งานกิจการสภา
folder งานส่งเสริม การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
folder การลดใช้พลังงานและติดตามผล
folder การประเมินประสิทธิภาพ LPA
folder สภาเด็กและเยาวชนตำบลจันทึก
folder ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.จันทึก
folder กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จันทึก
folder ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.จันทึก
folder การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA
folder การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
folder การบริหารจัดการความเสี่ยง
folder การควบคุมภายใน
folder การตรวจสอบภายใน
folder การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อบต.จันทึก

สถิติ sitemap
วันนี้ 23
เดือนนี้5,918
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)30,963
ทั้งหมด 71,156

info นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
นโยบายไม่รับขวัญ (No Gift Policy)


image ป้ายประชาสัมพันธ์
อัตราการจัดเก็บภาษีป้าย
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประชาสัมพันธ์กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจาปี 2566
ประกาศการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
ร่วมพิธีเปิด "โครงการฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพฟัน ปีงบประมาณ 2566" [15 กันยายน 2566]
ร่วมพิธีเปิด "โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่" ณ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร [13 กันยายน 2566]
โครงการ "เทศกาลกินปลาลำตะคอง" ระหว่างวันที่ 1 - 7 กันยายน 2566 ณ ท้ายเขื่อนลำตะคอง(บ้านท่างอย) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา [1 กันยายน 2566]
ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (วาระสองขึ้นแปรญัตติ และวาระสาม) [29 สิงหาคม 2566]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไข่น้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview93

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
cast ผู้บริหารองค์กร
นายสมปอง รอดตุ่น
นายก อบต.จันทึก
โทรศัพท์ : 081-7607008
นายสมปอง รอดตุ่น
นายก อบต.จันทึก
โทรศัพท์ : 081-7607008
นางชโลทร อินโชติ
รองนายก อบต.จันทึก
โทรศัพท์ : 087-9665131
นางชโลทร อินโชติ
รองนายก อบต.จันทึก
โทรศัพท์ : 087-9665131
นายเอกสิทธิ์ อาจหาญ
รองนายก อบต.จันทึก
โทรศัพท์ : 091-8286520
นายเอกสิทธิ์ อาจหาญ
รองนายก อบต.จันทึก
โทรศัพท์ : 091-8286520
นายเสวก ทวีคูณ
เลขานายก อบต.จันทึก
โทรศัพท์ : 081-9669025
นายเสวก ทวีคูณ
เลขานายก อบต.จันทึก
โทรศัพท์ : 081-9669025
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
29/09/2566
29/09/2566
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/67
กค.
29/09/2566
29/09/2566
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
สน.คท.
29/09/2566
29/09/2566
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2566
[อบจ.]
[เทศบาล, อบต.]
[เงินล้น]
กพส.
29/09/2566
29/09/2566
ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลโครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกทดแทนการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
28/09/2566
29/09/2566
การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
กศ.
28/09/2566
28/09/2566
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ