องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก language ร้องเรียนออนไลน์ public e-service contact_phone ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน chat แบบสอบถามสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

บุคลากรภายใน
นางสาวอรพินทร์ สุขเกษม
รองปลัด อบต.จันทึก รักษาราชการแทน ปลัด อบต.จันทึก
โทรศัพท์ : 064-2164636
นางสาวอรพินทร์ สุขเกษม
รองปลัด อบต.จันทึก รักษาราชการแทน ปลัด อบต.จันทึก
โทรศัพท์ : 064-2164636

สถิติ sitemap
วันนี้ 4385
เดือนนี้3,536
ทั้งหมด53,450

play_arrow วิดีโอประชาสัมพันธ์
image ป้ายประชาสัมพันธ์
ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
อัตราการจัดเก็บภาษีป้าย
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประชาสัมพันธ์กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจาปี 2566
ประกาศการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง
ประกาศเจตนารมณ์ NO GIFT POLICY ประจำปี 2566
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในเขตตำบลจันทึก หลักสูตรการทำสบู่ และน้ำยาล้างจาน ปีงบประมาณ 2566 [22 มีนาคม 2566]
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก (สปสช.) ครั้งที่ 2/2566 [21 มีนาคม 2566]
การประชุมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 [17 มีนาคม 2566]
งานพิธีบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี (ย่าโม) ประจำปีงบประมาณ 2566 [17 มีนาคม 2566]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
บทความรู้เกี่ยวกับ-พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ-พ.ศ.2540 ชุด 5
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไข่น้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview58

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
ตู้เหล็กทึก 2 บาน จำนวน 4 หลัง (กองคลัง) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
cast ผู้บริหารองค์กร
นายสมปอง รอดตุ่น
นายก อบต.จันทึก
โทรศัพท์ : 081-7607008
นายสมปอง รอดตุ่น
นายก อบต.จันทึก
โทรศัพท์ : 081-7607008
นางชโลทร อินโชติ
รองนายก อบต.จันทึก
โทรศัพท์ : 087-9665131
นางชโลทร อินโชติ
รองนายก อบต.จันทึก
โทรศัพท์ : 087-9665131
นายเอกสิทธิ์ อาจหาญ
รองนายก อบต.จันทึก
โทรศัพท์ : 091-8286520
นายเอกสิทธิ์ อาจหาญ
รองนายก อบต.จันทึก
โทรศัพท์ : 091-8286520
นายเสวก ทวีคูณ
เลขานายก อบต.จันทึก
โทรศัพท์ : 081-9669025
นายเสวก ทวีคูณ
เลขานายก อบต.จันทึก
โทรศัพท์ : 081-9669025

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.บถ.
24/03/2566
24/03/2566
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
กสธ.
22/03/2566
24/03/2566
ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสารกัมมันตรังสีซีเซียม - 137
กศ.
24/03/2566
24/03/2566
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ฉบับที่ 2
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
24/03/2566
24/03/2566
การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2566 (เพิ่มเติม)
กค.
24/03/2566
24/03/2566
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
[เอกสารแนบ]
สน.คท.
24/03/2566
24/03/2566
การขออนุมัติใช้ตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อใช้เป็นตราเครื่องหมายของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ