องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก language ร้องเรียนออนไลน์ public e-service contact_phone ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2567
บุคลากรภายใน
นายโยธิน พฤกษพิทักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก
โทรศัพท์ : 089-2811714
นายโยธิน พฤกษพิทักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก
โทรศัพท์ : 089-2811714
ประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
folder ประกาศ / หนังสือราชการต่าง ๆ
folder งานกิจการสภา
folder งานส่งเสริม การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
folder การลดใช้พลังงานและติดตามผล
folder การประเมินประสิทธิภาพ LPA
folder สภาเด็กและเยาวชนตำบลจันทึก
folder ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.จันทึก
folder กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จันทึก
folder ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.จันทึก
folder การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA
folder การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
folder การบริหารจัดการความเสี่ยง
folder การควบคุมภายใน
folder การตรวจสอบภายใน
folder การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อบต.จันทึก

สถิติ sitemap
วันนี้ 221
เดือนนี้5,918
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)30,963
ทั้งหมด 71,156

info นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
นโยบายไม่รับขวัญ (No Gift Policy)


ขอความร่วมมือผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ผู้มารับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ) สแกน QR Code ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา


image ป้ายประชาสัมพันธ์
อัตราการจัดเก็บภาษีป้าย
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประชาสัมพันธ์กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประกาศการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก ครั้งที่ 1/2567 [19 กุมภาพันธ์ 2567]
โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและกลุ่มต่างๆประจำปี 2567 [15 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก (สปสช.) ครั้งที่ 2/2567 [7 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 [7 กุมภาพันธ์ 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ กองช่าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview2
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
cast ผู้บริหารองค์กร
นายสมปอง รอดตุ่น
นายก อบต.จันทึก
โทรศัพท์ : 081-7607008
นายสมปอง รอดตุ่น
นายก อบต.จันทึก
โทรศัพท์ : 081-7607008
นางชโลทร อินโชติ
รองนายก อบต.จันทึก
โทรศัพท์ : 087-9665131
นางชโลทร อินโชติ
รองนายก อบต.จันทึก
โทรศัพท์ : 087-9665131
นายเอกสิทธิ์ อาจหาญ
รองนายก อบต.จันทึก
โทรศัพท์ : 091-8286520
นายเอกสิทธิ์ อาจหาญ
รองนายก อบต.จันทึก
โทรศัพท์ : 091-8286520
นายเสวก ทวีคูณ
เลขานายก อบต.จันทึก
โทรศัพท์ : 081-9669025
นายเสวก ทวีคูณ
เลขานายก อบต.จันทึก
โทรศัพท์ : 081-9669025
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
22/02/2567

การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์
สน.บถ.
28/02/2567
28/02/2567
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กค.
28/02/2567
28/02/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 13]
กค.
28/02/2567
28/02/2567
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน
กค.
28/02/2567
28/02/2567
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กศ.
28/02/2567
28/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ