องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก language ร้องเรียนออนไลน์ public e-service contact_phone ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

บุคลากรภายใน
นางสาวอรพินทร์ สุขเกษม
รองปลัด อบต.จันทึก รักษาราชการแทน ปลัด อบต.จันทึก
โทรศัพท์ : 064-2164636
นางสาวอรพินทร์ สุขเกษม
รองปลัด อบต.จันทึก รักษาราชการแทน ปลัด อบต.จันทึก
โทรศัพท์ : 064-2164636

สถิติ sitemap
วันนี้ 2011
เดือนนี้3,536
ทั้งหมด53,450

play_arrow วิดีโอประชาสัมพันธ์
image ป้ายประชาสัมพันธ์
ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ โรงเรียนบ้านป่าไผ่
รับสมัครนักเรียนโรงเรียนปากช่องพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2566
14 กุมภาพันธ์ วันที่อะไรๆก็กลายเป็นสีชมพู
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
งานแข่งขันกีฬาภายในตำบล "นครจันทึกคัพ" [21 มกราคม 2566]
งานวันเด็ก ปี 2566 [14 มกราคม 2566]
อบต. ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านป่าไผ่ พร้อมมอบของรางวัลให้กับโรงเรียนในพื้นที่ ที่ได้จัดงาน วันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2566 [13 มกราคม 2566]
ตรวจติดตามการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต เส้นทางป่าไผ่ - หนองกระทุ่ม [12 มกราคม 2566]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเด็ก ประจำรอบที่ 1 (1-15 ม.ค.66)
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไข่น้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview50
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดเสื่อมสภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดเสื่อมสภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
cast ผู้บริหารองค์กร
นายสมปอง รอดตุ่น
นายก อบต.จันทึก
โทรศัพท์ : 081-7607008
นายสมปอง รอดตุ่น
นายก อบต.จันทึก
โทรศัพท์ : 081-7607008
นางชโลทร อินโชติ
รองนายก อบต.จันทึก
โทรศัพท์ : 087-9665131
นางชโลทร อินโชติ
รองนายก อบต.จันทึก
โทรศัพท์ : 087-9665131
นายเอกสิทธิ์ อาจหาญ
รองนายก อบต.จันทึก
โทรศัพท์ : 091-8286520
นายเอกสิทธิ์ อาจหาญ
รองนายก อบต.จันทึก
โทรศัพท์ : 091-8286520
นายเสวก ทวีคูณ
เลขานายก อบต.จันทึก
โทรศัพท์ : 081-9669025
นายเสวก ทวีคูณ
เลขานายก อบต.จันทึก
โทรศัพท์ : 081-9669025

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
07/02/2566
07/02/2566
การประชุมซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
กสธ.
03/02/2566
07/02/2566
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กม.
01/02/2566
07/02/2566
แนวทางปฏิบัติในการสั่งให้นายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่ง
กศ.
06/02/2566
06/02/2566
การประชุมให้แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและวินัยด้านความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็กปฐมวัย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
06/02/2566
06/02/2566
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
กม.
06/02/2566
06/02/2566
ประกาศคณะกรรมการควบคุมอาคาร เรื่อง การนำกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563 มาใช้บังคับการควบคุมอาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2565
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ