องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก language ร้องเรียนออนไลน์ public e-service contact_phone ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
account_box กองสวัสดิการสังคม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
(ว่าง)
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
ว่าที่ ร.ต.ยุทธการ กิตติยพงษ์
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
ว่าง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวหนึ่งฤทัย พึ่งสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ว่าง
คนงานทั่วไป
ว่าง
คนงานทั่วไป
นางสาวนฤมล สุขพัตร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายพีรเชษฐ์ ภูวสวัสดิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาววริษา แนมไธสง
พนักงานจ้างเหมาบริการ