องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
account_box กองสวัสดิการสังคม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
(ว่าง)
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
ว่าที่ ร.ต.ยุทธการ กิตติยพงษ์
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
นางสาวอมรรัตน์ เสาจันทึก
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวหนึ่งฤทัย พึ่งสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางอินทิรา หมวกสันเทียะ
คนงานทั่วไป
นางสาวลักษิกา จักสาน
คนงานทั่วไป
นางสาวนฤมล สุขพัตร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวปาลิตา ปล้องทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายพีรเชษฐ์ ภูวสวัสดิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ