องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก language ร้องเรียนออนไลน์ public e-service contact_phone ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file การกำหนดจำนวนครั้งของการลาหรือมาทำงานสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file การกำหนดจำนวนครั้งของการลาหรือมาทำงานสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศนโยบายการปฏิบัติราชการและเป้าหมายของ อบต.จันทึก poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศกำหนดจำนวนครั้งของการลาหรือมาทำงานสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศกำหนดจำนวนครั้งของการลาหรือมาทำงานสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานจ้าง พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศนโยบายการปฏิบัติราชการและเป้าหมายของ อบต.จันทึก poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
photo แผ่นพับประมวลจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
photo แผ่นพับวินัยและจริยธรรมของข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
photo แผ่นพับการลา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
photo แผนพับค่าเช่าบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file พรก.การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file พรก.เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
1 - 20 (ทั้งหมด 26 รายการ) 1 2