ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ตามโครงการคัดกรองนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง