ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง