ชื่อเรื่อง : ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านหนองไข่น้ำ สายไร่แก่งคอย ( กองช่าง)