ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง