ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 86-1077 นครราชสีมา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง