องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก language ร้องเรียนออนไลน์ public e-service contact_phone ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน chat แบบสอบถามสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๓ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันที่ ๒4 มิถุนายน ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑. ประเภท/ตำแหน่งที่รับสมัคร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และรายละเอียดการจ้าง ๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ (๑) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา (รถบรรทุกขยะ) สังกัดสำนักงานปลัด ๒ อัตรา (๒) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง สังกัดสำนักงานปลัด จำนวน ๒ อัตรา (๓) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง สังกัดกองช่าง จำนวน ๑ อัตรา ๑.๒ พนักงานจ้างทั่วไป (๑) ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป สังกัด สำนักงานปลัด จำนวน ๗ อัตรา (๒) ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป สังกัด กองช่าง จำนวน ๒ อัตรา ลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติของตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและอัตราค่าจ้างที่จะได้รับตามที่ประกาศรับสมัคร (รายละเอียดตามภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศนี้)
ผู้โพส : admin