องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก language ร้องเรียนออนไลน์ public e-service contact_phone ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน chat แบบสอบถามสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก (สปสช.) ครั้งที่ 1/2566
รายละเอียด : ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก โดยนายสมปอง รอดตุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก (สปสช.) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก เพื่อรายงานสถานะการเงินของกองทุน เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และรายงานการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2565และเรื่องการจัดทำแผนดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึกเพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป
ผู้โพส : admin