องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก language ร้องเรียนออนไลน์ public e-service contact_phone ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน chat แบบสอบถามสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหมู่บ้านต้นแบบการคัดแยกขยะต้นทาง ประจำปี 2566
รายละเอียด : งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหมู่บ้านต้นแบบการคัดแยกขยะต้นทาง ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอปากช่องเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ หัวหน้าท้องอำเภอปากช่องเป็นวิทยากร และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 22 หมู่บ้านเข้าร่วมด้วย เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการขยะโดยวิธีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางในพื้นที่ตำบลจันทึก
ผู้โพส : admin