องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก language ร้องเรียนออนไลน์ public e-service contact_phone ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน chat แบบสอบถามสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมอบรมให้ความรู้แผนหนีไฟและเหตุฉุกเฉินสำหรับสถานศึกษาในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายละเอียด : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก จัดโครงการอบรมให้ความรู้แผนหนีไฟและเหตุฉุกเฉินสำหรับสถานศึกษาในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยให้ความรู้ภาคทฤษฎี ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฝึกปฏิบัติแผนหนีไฟ ฝึกปฏิบัติการตัดวงจร การเกิดในลักษณะต่างๆ และชมการสาธิตการดับเพลิง กับคณะครูและนักเรียน ณ โรงเรียนทั้ง 7 แห่งของตำบลจันทึก ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่วันที่ 7 - 10 มีนาคม 2566
ผู้โพส : admin