โครงการพัฒนาบุคลากร ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562