ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ว่าในคราวประชุม ครม.เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ครม.มีมติให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับข้อมูลและประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม จากการดำเนินงานของภาครัฐตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป ทั้งนี้ในการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้ดำเนินการในรูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม (Participatory Communication) โดยผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์ (Online) และการเปิดเวทีสร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสามรรถเข้าถึงประชาชนได้ทุกกลุ่ม และเปิดโอกาสให้ประชาขนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป (รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ครับ)

https://www2.nakhonratchasima.go.th/news_form_center/showList?cid=3